Hỗ trợ Trực tuyến 

Km15, Quốc Lộ 5, Thanh Hải, An Phú, Đại Bản, An Duong, Hải Phòng
Tel: 0943.839.869
 

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 9: Một số vấn đề khác

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

11 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

11.1 Người giúp việc gia đình

Dựa trên tính chất đặc biệt của quan hệ lao động của người giúp việc gia đình, Mục 5 của Chương XI của Bộ Luật Lao Động Mới đã có quy định riêng biệt về lao động là người giúp việc gia đình.  Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động Mới, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình với những nội dung bắt buộc được quy định tại Bộ Luật Lao Động Mới. Theo quy  định mới, một bên có quyền  đơn phương chấm dứt hợp  đồng lao  động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước 15 ngày.

11.2  Đóng cửa nơi làm việc trong thời gian đình công

Theo Điều 214.3 của Bộ Luật Lao Động Mới, thuật ngữ mới “đóng cửa tạm thời nơi làm việc” đề cập tới việc người sử dụng lao động có quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công để bảo vệ tài sản doanh nghiệp, ngăn ngừa những phần tử quá khích và gây kích  động lợi dụng cuộc đình công để phá hoại doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường.

11.3 Bảo hiểm xã hội

Như được quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Số 71/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, số tiền phải trả cho Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội sẽ được tăng thêm 2 % mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, trong đó 1% sẽ được trả bởi người lao động (người lao động đóng góp tổng cộng 8%) và 1% sẽ được trả bởi người sử dụng lao động (người sử dụng lao động góp tổng cộng 18%).

(Theo Frasers Law Company)